- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

fredag, august 17, 2007

Tja til ny kurs

Under overskriften ”Ny kurs for Bergen” erklærer Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Rød Valgallianse (Rødt) at de ønsker en ny politisk retning med bedre miljø, mer fellesskapsløsninger og mindre markedsstyring i Bergen. Siden Erik også har valgt å kopiere og fronte det i sin helhet på sin blogg tenkte jeg det kunne passe med noen kommentarer her.

De har 14 punkter (for et bedre Bergen skulle en tro, men etter å ha lest de blir jeg etterlatt i usikkerhet og tvil).

1. Ja til kommunale tjenester - Nei til privatisering. (...)

Tja –Hvorfor det. Jeg kan være enig i at infrastrukturen lang på vei bør være tilrettelagt og eid/finansiert kommunalt og/eller statlig. God infrastruktur er et viktig offentlig ansvar, og det er i fellesskapets interesse uavhengig av hvor hver enkelt av oss personlig bruker de ulike former for infrastruktur.
På den annen side så bør det tilrettelegges for at de fleste av tjenestene som levers vha infrastrukturen kan styres, eies og drives privat.
Men hvorfor MÅ parker, idrettsanlegg, skoler osv være offentlige?
Selvsagt bør det offentlige drive både parker, idrettsanlegg, skoler mm men er det virkelig slik at en privat park (drevet av veldedige grunner eller kommersielle interesser) vil skade de offentlige?
Konklusjon: Her er innsikt i problemer som markedsmekanismene medfører (som selvsagt er viktig å ha) utviklet til ukritisk avvisning av markedet i sin helhet, slik at vi ender opp med uforstand og resultater som bidrar til at man skaper en fattigere by, med mindre mangfold, færre muligheter og svakere utvikling enn man ellers kunne gjort!

2. Ja til kommunalt eierskap - Nei til salg av Bergen. (...)

Se svar 1

3. Rettferdig eiendomsskatt i Bergen (...)

Tja – Kanskje det. Mer rettferdighet er alltid bra. Det låter i hvert fall flott, ikke sant? (men hvem kan definere rettferdighet, og hvordan defineres det?)
I tillegg må jeg innrømme at jeg synes det norske skattesystemet virker komplisert nok som det er, så en forenkling hadde vært å foretrekke. Men det er kanskje det som er ment. Høye bunnfradrag er som regel et ubetinget gode som kommer de svakere stilte til gode.
Konklusjon: Kanskje bra, det kommer mest an på bunnfradraget mm.

4. Full barnehagedekning. Partiene skal oppnå målet om full barnehagedekning dagens bemanningsnorm innen utgangen av 2008...

2007-2008..... 2009? –Hvilket år var det vi snakket om? Når de rødgrønne ikke husker to år tilbake er jeg skeptisk til hvordan de skal klare å planlegge og iverksette fremtiden... (jada, jeg er kjent med at enkelte mener at vi her har hatt høyre/Frp-styre som har jobbet mot full barnehagedekning, men som Øystein Djupedal statssekretær, Per Botolf Maurseth sier i dagbladet: ”Jeg tror vi skal være varsomme med å gjøre partipolitikk ut av hvilke kommuner som greier å oppnå full barnehagedekning.”)

5. Skole
Det skal ansettes flere lærere i bergensskolen. Partiene vil også øke kvaliteten på SFO-tilbudet og redusere prisen. Partiene vil sørge for at alle skoler skal ha godkjent inneklima.

Jadda! Flere lærer og godt klima er bra. Så kanskje vi kan få fokus vekk igjen fra tant og mas om kvalitet, målbare resultater og konkrete undervisningstiltak. Når det gjelder resultater i forhold til ressursbruk ligger vi allerede veldig dårlig an, så et noe endret/bredere fokus ville være ønskelig.
Konklusjon: Se til høyre, i blant kommer det gode ideer også derfra.

6. Eldreomsorg
Det skal i perioden frem til 2011 opprettes minst 200 hele stillinger...

Eldrebølgen blir etter hvert en tsunami, ingen vei utenom. Dette må vi bruke penger på. Høres fornuftig ut. Her vil forøvrig alle bidra mest mulig synes det som.

7. Kulturbyen Bergen. -Partiene vil satse både på den profesjonelle kunsten og på breddekultur...

Høres også fornuftig ut – mer kultur (både privat og offentlig tilrettelagt) er som regel bra.

8. Bergen: En inkluderende by
Partiene vil at Bergen kommune skal ta sin del av bosettingen av flyktninger og asylsøkere. Vi vil at minoriteter skal inkluderes gjennom barnehage, skole, bolig og arbeidsmarkedet. (...)

Veldig bra. Integrering er veldig viktig for at samfunnet skal fungere. Gratis kjernetid i barnehagen høres fornuftig ut.

9. Idrett. - Partiene forplikter seg til å ferdigstille nasjonalanlegget for 50 meters svømmeanlegg med stup innen 01.07.2010 på Nygårdstangen.

Ambisiøst! –Valgflesk! (enkelt, billig, konkret) Lykke til!

Partiene vil prioritere idrettstilbudet til barn og unge blant annet ved å realisere nærmiljøanlegg i bydelene.

Supert, barneidrett er viktig

10. Kommunen som arbeidsgiver. -Alle ansatte i kommunen, som ønsker det skal få tilbud om hele stillinger. Ufrivillig deltid skal bort. (...)

....og det endelige målet er at vi skal nå tusenårsmålet om at staten sysselsetter 100% (av befolkningen)??
Jeg blir alltid skeptisk når politikere bruker ”skal”-ordet. Her er det til og med brukt i begge setningene. Vi kan dessverre ikke (selv om det hadde vært ønskelig) bestemme ved lov at vi skal ha et bra samfunn...
Delen om anstendige lønns- og ansettelsesvilkår hos bedrifter som gis kommunale oppdrag er bra.

11. Næring (punktet er gjengitt i sin helhet)
Partiene vil følge opp intensjonene i vedtatte strategiske næringsplan og føre en restriktiv politikk når det gjelder å omregulere industri og næringsarealer til andre formål i bynære områder. Særlig vil vi tilrettelegge for at maritim virksomhet skal ha gode rammebetingelser.

Tilrettelegging av tilstrekkelig med fremtidige næringsarealer må prioriteres, og sees i en regional sammenheng. Partiene ønsker at Bergen Kommune skal føre en aktiv og miljøvennlig næringspolitikk og arbeide for en bedre balanse mellom boliger og arbeidsplasser i bydelene. Partiene er enige om at samarbeidet med omegnskommunene må styrkes.

Vanskelig å skjønne hva som menes, og hva som vil bli gjort, virker som en direkte selvmotsigelse. – Mye næring og industri bør legges utenfor byene og befolkningstette områder av hensyn til nærmiljø, og miljøvern.

12. Miljøvennlig byutvikling
Partiene vil ha en langsiktig og god forvaltning av viktige natur- og grøntområder i kommunen, og sikre strandsonen, byfjellene og friluftsområdene til bruk for allmennheten, og vi vil styrke jordvernet. Barn og unges interesser skal vektlegges i byplanleggingen. Partiene vil bedre parkvedlikeholdet både i sentrum og bydelene og arbeide for at havneområdene skal gjøres mer tilgjengelige.

Fint punkt, men er med på å øke usikkerheten om hva som menes med det uklare punkt 11 i vesentlig grad. Finn ut hva dere mener!!

Vi vil at ny boligbygging i hovedsak skal skje i fortettingsområder, særlig langs kollektivtraseene.
Partiene vil også jobbe for at Bergens offentlige rom skal være reklamefrie, tilgjengelige og i skikkelig stand. De gode offentlige rommene er, og skal være, en viktig del av byens særpreg. Dette særpreget vil vi sikre i samarbeid med kultur, næring og reiseliv.

Flott! Tilsluttes!

13. Sosial boligbygging

Bra!

14. Rusomsorg

Henger (i praktisk politikk) naturlig sammen med pkt 7, 9 og 12. Viktig med godt forebyggende arbeid. Støttes.

Totaltvurdering: karakter: 2+ Det er mye å jobbe med for å si det sånn.
Heldigvis for de rødgrønne så har de mest troverdige konkurrentene lite annet å stille opp med enn; ”nei til kollektivavgift”, ”ja til flere veier” og ”lavere skatter og avgifter (for enhver pris)” –Så da må man ved valget velge mellom ”middelmådig pluss” eller ”middelmådig minus”, og hvem som er hva av de to er vanskelig å si....

Ingen kommentarer: