- les bloggen nå - ny og bedre - mer innhold -

torsdag, august 30, 2007

NSB

NSB er en syk bedrift
...likevel mener mange at det kun pengegriskhet og andre egoistiske motiver som er eneste grunn til at noen av oss ivrer for gode private løsninger.
Jeg er heldigvis så heldig at jeg sjelden husker detaljer fra tidligere problemer (så jeg synes stor sett det meste er i skjønneste orden kort tid etter at stormen har lagt seg, men det var en avsporing), men jeg er ganske sikker på at det sjelden har gått mer enn 2-3 år mellom hver gang vi har fått rapporter om omfattende problemer i NSB. Er det mulig det er systemet, organiseringen av måten vi driver togene på som er problemet?

lørdag, august 18, 2007

Tips

..for helges grillfest:
Avlys, kjøp inn øl i mengder, inviter på Okotberfest istedenfor.
Det er sånn det føles i hvert fall.

fredag, august 17, 2007

Tja til ny kurs

Under overskriften ”Ny kurs for Bergen” erklærer Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Rød Valgallianse (Rødt) at de ønsker en ny politisk retning med bedre miljø, mer fellesskapsløsninger og mindre markedsstyring i Bergen. Siden Erik også har valgt å kopiere og fronte det i sin helhet på sin blogg tenkte jeg det kunne passe med noen kommentarer her.

De har 14 punkter (for et bedre Bergen skulle en tro, men etter å ha lest de blir jeg etterlatt i usikkerhet og tvil).

1. Ja til kommunale tjenester - Nei til privatisering. (...)

Tja –Hvorfor det. Jeg kan være enig i at infrastrukturen lang på vei bør være tilrettelagt og eid/finansiert kommunalt og/eller statlig. God infrastruktur er et viktig offentlig ansvar, og det er i fellesskapets interesse uavhengig av hvor hver enkelt av oss personlig bruker de ulike former for infrastruktur.
På den annen side så bør det tilrettelegges for at de fleste av tjenestene som levers vha infrastrukturen kan styres, eies og drives privat.
Men hvorfor MÅ parker, idrettsanlegg, skoler osv være offentlige?
Selvsagt bør det offentlige drive både parker, idrettsanlegg, skoler mm men er det virkelig slik at en privat park (drevet av veldedige grunner eller kommersielle interesser) vil skade de offentlige?
Konklusjon: Her er innsikt i problemer som markedsmekanismene medfører (som selvsagt er viktig å ha) utviklet til ukritisk avvisning av markedet i sin helhet, slik at vi ender opp med uforstand og resultater som bidrar til at man skaper en fattigere by, med mindre mangfold, færre muligheter og svakere utvikling enn man ellers kunne gjort!

2. Ja til kommunalt eierskap - Nei til salg av Bergen. (...)

Se svar 1

3. Rettferdig eiendomsskatt i Bergen (...)

Tja – Kanskje det. Mer rettferdighet er alltid bra. Det låter i hvert fall flott, ikke sant? (men hvem kan definere rettferdighet, og hvordan defineres det?)
I tillegg må jeg innrømme at jeg synes det norske skattesystemet virker komplisert nok som det er, så en forenkling hadde vært å foretrekke. Men det er kanskje det som er ment. Høye bunnfradrag er som regel et ubetinget gode som kommer de svakere stilte til gode.
Konklusjon: Kanskje bra, det kommer mest an på bunnfradraget mm.

4. Full barnehagedekning. Partiene skal oppnå målet om full barnehagedekning dagens bemanningsnorm innen utgangen av 2008...

2007-2008..... 2009? –Hvilket år var det vi snakket om? Når de rødgrønne ikke husker to år tilbake er jeg skeptisk til hvordan de skal klare å planlegge og iverksette fremtiden... (jada, jeg er kjent med at enkelte mener at vi her har hatt høyre/Frp-styre som har jobbet mot full barnehagedekning, men som Øystein Djupedal statssekretær, Per Botolf Maurseth sier i dagbladet: ”Jeg tror vi skal være varsomme med å gjøre partipolitikk ut av hvilke kommuner som greier å oppnå full barnehagedekning.”)

5. Skole
Det skal ansettes flere lærere i bergensskolen. Partiene vil også øke kvaliteten på SFO-tilbudet og redusere prisen. Partiene vil sørge for at alle skoler skal ha godkjent inneklima.

Jadda! Flere lærer og godt klima er bra. Så kanskje vi kan få fokus vekk igjen fra tant og mas om kvalitet, målbare resultater og konkrete undervisningstiltak. Når det gjelder resultater i forhold til ressursbruk ligger vi allerede veldig dårlig an, så et noe endret/bredere fokus ville være ønskelig.
Konklusjon: Se til høyre, i blant kommer det gode ideer også derfra.

6. Eldreomsorg
Det skal i perioden frem til 2011 opprettes minst 200 hele stillinger...

Eldrebølgen blir etter hvert en tsunami, ingen vei utenom. Dette må vi bruke penger på. Høres fornuftig ut. Her vil forøvrig alle bidra mest mulig synes det som.

7. Kulturbyen Bergen. -Partiene vil satse både på den profesjonelle kunsten og på breddekultur...

Høres også fornuftig ut – mer kultur (både privat og offentlig tilrettelagt) er som regel bra.

8. Bergen: En inkluderende by
Partiene vil at Bergen kommune skal ta sin del av bosettingen av flyktninger og asylsøkere. Vi vil at minoriteter skal inkluderes gjennom barnehage, skole, bolig og arbeidsmarkedet. (...)

Veldig bra. Integrering er veldig viktig for at samfunnet skal fungere. Gratis kjernetid i barnehagen høres fornuftig ut.

9. Idrett. - Partiene forplikter seg til å ferdigstille nasjonalanlegget for 50 meters svømmeanlegg med stup innen 01.07.2010 på Nygårdstangen.

Ambisiøst! –Valgflesk! (enkelt, billig, konkret) Lykke til!

Partiene vil prioritere idrettstilbudet til barn og unge blant annet ved å realisere nærmiljøanlegg i bydelene.

Supert, barneidrett er viktig

10. Kommunen som arbeidsgiver. -Alle ansatte i kommunen, som ønsker det skal få tilbud om hele stillinger. Ufrivillig deltid skal bort. (...)

....og det endelige målet er at vi skal nå tusenårsmålet om at staten sysselsetter 100% (av befolkningen)??
Jeg blir alltid skeptisk når politikere bruker ”skal”-ordet. Her er det til og med brukt i begge setningene. Vi kan dessverre ikke (selv om det hadde vært ønskelig) bestemme ved lov at vi skal ha et bra samfunn...
Delen om anstendige lønns- og ansettelsesvilkår hos bedrifter som gis kommunale oppdrag er bra.

11. Næring (punktet er gjengitt i sin helhet)
Partiene vil følge opp intensjonene i vedtatte strategiske næringsplan og føre en restriktiv politikk når det gjelder å omregulere industri og næringsarealer til andre formål i bynære områder. Særlig vil vi tilrettelegge for at maritim virksomhet skal ha gode rammebetingelser.

Tilrettelegging av tilstrekkelig med fremtidige næringsarealer må prioriteres, og sees i en regional sammenheng. Partiene ønsker at Bergen Kommune skal føre en aktiv og miljøvennlig næringspolitikk og arbeide for en bedre balanse mellom boliger og arbeidsplasser i bydelene. Partiene er enige om at samarbeidet med omegnskommunene må styrkes.

Vanskelig å skjønne hva som menes, og hva som vil bli gjort, virker som en direkte selvmotsigelse. – Mye næring og industri bør legges utenfor byene og befolkningstette områder av hensyn til nærmiljø, og miljøvern.

12. Miljøvennlig byutvikling
Partiene vil ha en langsiktig og god forvaltning av viktige natur- og grøntområder i kommunen, og sikre strandsonen, byfjellene og friluftsområdene til bruk for allmennheten, og vi vil styrke jordvernet. Barn og unges interesser skal vektlegges i byplanleggingen. Partiene vil bedre parkvedlikeholdet både i sentrum og bydelene og arbeide for at havneområdene skal gjøres mer tilgjengelige.

Fint punkt, men er med på å øke usikkerheten om hva som menes med det uklare punkt 11 i vesentlig grad. Finn ut hva dere mener!!

Vi vil at ny boligbygging i hovedsak skal skje i fortettingsområder, særlig langs kollektivtraseene.
Partiene vil også jobbe for at Bergens offentlige rom skal være reklamefrie, tilgjengelige og i skikkelig stand. De gode offentlige rommene er, og skal være, en viktig del av byens særpreg. Dette særpreget vil vi sikre i samarbeid med kultur, næring og reiseliv.

Flott! Tilsluttes!

13. Sosial boligbygging

Bra!

14. Rusomsorg

Henger (i praktisk politikk) naturlig sammen med pkt 7, 9 og 12. Viktig med godt forebyggende arbeid. Støttes.

Totaltvurdering: karakter: 2+ Det er mye å jobbe med for å si det sånn.
Heldigvis for de rødgrønne så har de mest troverdige konkurrentene lite annet å stille opp med enn; ”nei til kollektivavgift”, ”ja til flere veier” og ”lavere skatter og avgifter (for enhver pris)” –Så da må man ved valget velge mellom ”middelmådig pluss” eller ”middelmådig minus”, og hvem som er hva av de to er vanskelig å si....

torsdag, august 16, 2007

500,- Gis bort!

Hørte på radioen forrige dagen referat fra første valgduell mellom Stoltenberg og Jensen i forbindelse med lokalvalget i september. Siv poengterte blant annet at Frp ikke har sittet i regjering (formodentlig som et svar til Arbeiderpartiet og Jens på at de ikke kan være så sikre på hvordan Frps politikk kan virke i praksis som de synes å være). Joda, greit poeng, men her skal du få et bedre et Siv (selv om også jeg kan styre min begeistring for Frps ideer og påfunn):
Hva med på neste møte (du har altså muligheten allerede i kveld) svare: "Nei, men så har vi heller ikke et stortingsvalg foran oss, men et lokavalg, så nå skal du heller få debattere med en som har greie på forholdene her i ...!" Presenter så førstelistekandidat fra det stedet debatten holdes, og la vedkommende overta for deg. (alternativt, presentere en av deres ordførere som har erfaring med å styre en kommune.) Ta så vedkommendes plass i salen, og nyt fortsettelsen av debatten.

Dersom noen gjorde noe sånt, kunne vi fått virkelig lokalvalgkamp. Og et slikt stunt ville vært helt på linje med Frps folkelige tradisjon, som når Hagen begynte å se inn i kamerat og snakket direkte til folket heller enn til sin debattmotstander. Vi ville også fått sett en statsminister som garantert ble mer satt ut enn av et spørsmål om intim leppekontakt.
Faktisk synes jeg et sånt stunt vil være så morsomt (samt et skritt i riktig rettning når det gjelder lokalvalgkamp) at dersom en av våre toppolitikere, på direkten, på riksdekkende TV tørr å erstatte seg selv med sin lokale representant er jeg villig til å gi vedkommendes parti hundre, nei femhundre kroner i direkte partistøtte!

tirsdag, august 14, 2007

Ingen uenige med Hordaland Arbeiderparti

Gå inn på hjemmesiden til Hordaland Arbeiderparti og trykk på knappen (lenken) "Vi mener"

Jeg må si meg hjertens enig. Kunne vi bare hatt håp om at de viste samme nøkterne avmålthet hele valgkampen igjennom....

mandag, august 13, 2007

Valghjelpen - Partiene våre

Det er snart valg. Hva skal en stemme på?
Her kommer en liten presentasjon av partiene.

Radikalsosialistisk kommunistparti – Partiet for alle som er mot forskjeller av alle slag. Gratis buss overalt til alle.

Sosialistnaivistene - Norges hyggeligste parti. Er mot urettferdighet og for alle gode verdier. (har en egen hemmelig oppskrift på de gode verdier – kun tilgjengelige for de invidde) Er også mot Krig, opsjoner og andre dumme ting.

Det Kongelige Norske maktarrogante sosialdemokratiske parti.
Partiet som legger vekt på å holde seg inne med de rette mektige venner. Tette bånd mellom de rette ledere av viktige samfunnsinstitusjoner er viktig for å styre godt og helhetlig. Er for at alle skal ha det bra, så lenge de får bestemme når, hvor og hvordan.

Kristent sosialhomofobisk folkeparti. - Partiet for alle med sin konservative barnetro intakt. Herunder menes bibeltro, støtte til kjernefamilien (dvs: mann, kvinne, 2,4 barn, hund og stasjonsvogn), samt mektige allierte.

Distrikt- og særinteressedemokratene – partiet som gjennom raffinerte navigering i det politiske landskap gir mindretallstyranniet et ansikt.

Liberalsosialintellektuelt sentrumsvingleparti. – Partiet som er i konstant debatt og konflikt med seg selv og samtlige politiske motstandere både til høyre og venstre for seg selv. Svaret er Tja...

Det liberalkonservative badeparti - partiet som tross sitt ønske om en seriøs fremtoning og saklig tilnærming til politiske saker stadig ender på badetur og blir frastjålet klær fra sine politiske motstandere.

Egoistnaivistene – Partiet for meg og mitt. Enhver er sin egen lykkes smed. Bare vi får nok politi i gatene og færre utlendinger inn i landet så har de en ubegrenset tro på enkeltmenneske. Alle ordner best opp i alle sine egne problemer og anliggende på egenhånd. Bortsett fra at oljeformuen i sin helhet skal fordeles på sydenturer til alle, skole, veier og sykehjem for våre eldre så bør staten legges ned.

(all opplevd likhet til virkelig partier er kun det; opplevd likhet)

Forslag til hvem en skal stemme på og hvorfor mottas med takk.